Algemene voorwaarden

De websites www.airventureballooning.be en www.maakeenballonvaart.be, worden beheerd en uitgegeven door Airventure Ballooning, geregistreerd in de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer BE 0885.253.078, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9120 Vrasene, ‘s Wolfsdam 20. De vennootschap heeft het BTW nummer BE 0885.253.078.

Airventure Ballooning beschikt voor het uitvoeren van haar ballonvaarten met een luchtballon  over een machtiging tot luchtarbeid N°735 uitgeven door de FOD Mobiliteit meer bepaald het Directoraat Generaal van de luchtvaart.

Airventure Ballooning verkoopt cadeaubonnen voor ballonvaarten en waardebonnen voor ballonvaarten.

Een cadeaubon voor een ballonvaart geeft recht op het maken van een ballonvaart, in groep of privé afhankelijk van de geboekte formule. 

Een waardebon voor een ballonvaart kan gebruikt worden om een ballonvaart te betalen. Een cadeaubon en een waardebon voor een ballonvaart zullen nooit geldelijk worden uitbetaald door Airventure Ballooning.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

1. De aankoop van een cadeaubon, waardebon.

1.1 Klanten kunnen via internet, email, telefonisch of persoonlijk contact bij Airventure Ballooning een cadeaubon of waardebon voor een ballonvaart bestellen.

1.2 Airventure Ballooning bevestigt de aankoop door toezending aan de klant op het door hem opgegeven (email)adres van:

– een cadeaubon of waardebon met datum van uitgifte,

– bijkomende informatie over de werking

1.3 Bij de bestelling kan direct een ballonvaart op datum worden gereserveerd (zie art. 2).

1.4 De cadeaubon en waardebon voor een ballonvaart zijn op naam maar zijn overdraagbaar aan andere personen.

2. Reserveren van een ballonvaart

2.1 Met een cadeaubon kan de klant bij Airventure Ballooning een ballonvaart reserveren. Aan klanten die niet over een cadeaubon of waardebon voor een ballonvaart beschikken vraagt Airventure Ballooning een voorschot afhankelijk van het totaalbedrag over te maken op de bankrekening.

2.2 De klant kan per e-mail of via Whatsapp  een datum voor een ballonvaart reserveren bij Airventure Ballooning.

2.3 Airventure Ballooning bevestigt de reservering van een specifieke datum per e-mail of Whatsapp aan de klant.

2.4 Een gereserveerde datum voor een ballonvaart kan tot 72 uur voor de ballonvaart in overleg kosteloos worden verplaatst.

2.5 Voor het wijzigen van geplande data binnen 72 uur voor de afspraak kan de ballonvaart alsnog worden verplaatst tegen een vergoeding, door de klant te betalen, van 25€ per passagier. Enkel als aan die voorwaarde wordt voldaan kan met de waardebon of cadeaubon voor een ballonvaart binnen één jaar na de laatst geplande datum een nieuwe datum worden gepland. Waardebonnen en cadeaubonnen zijn nooit omruilbaar tegen geld.

2.6 Wanneer de geplande ballonvaart door de klant wordt geannuleerd binnen de 24u is het niet meer mogelijk om met de betreffende cadeaubon of waardebon op een later tijdstip een ballonvaart te plannen en komen deze te vervallen. De cadeaubon en waardebon zijn wel overdraagbaar, dus in dat geval kan de klant de cadeaubon of waardebon wel doorgeven aan een andere persoon die dan zijn/haar plaats(en) inneemt op de geplande ballonvaart.

2.7 De cadeaubon of waardebon kan pas gebruikt worden om een datum af te spreken indien deze integraal is betaald.

2.8 Airventure Ballooning behoudt zich het recht voor de exclusieve ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Airventure Ballooning. Desgevallend vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling plaats. Er wordt samen met de klanten een nieuze datum voor een ballonvaart gepland.

2.9 De cadeaubon of waardebon vervalt 1 jaar na uitgifte. De vervaldatum wordt bepaald op basis van de datum van uitgifte zoals op de cadeaubon of waardebon vermeld. Na verloop van 1 jaar kan met de cadeaubon of waardebon éénmalig voor zes maanden verlengd worden, de klant betaald hiervoor een vergoeding van 30€ per persoon. Een waardebon kan op geen enkele manier verlengd worden.

2.10 Tenzij er met minimaal vier personen wordt geboekt of er een VIP ballonvaartformule wordt geboekt of uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de groepsballonvaart gemaakt met verzamellocatie te regio Waasland of regio Hoogstraten. Voor de groepsballonvaart geeft de klant bij reservatie aan of hij kiest voor een ballonvaart boven het Waasland of regio Hoogstraten.

3. De uitvoering van de ballonvaart

3.1 Airventure Ballooning zal de ballonvaart zorgvuldig en professioneel uitvoeren.

3.2 Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het gebeuren dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave over de lengte en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op ideale omstandigheden.

3.3 Airventure Ballooning kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder. Zie art. 2.7.

3.4 Het recht om met een cadeaubon of waardebon een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:

a. Als de klant niet of niet tijdig verschijnt op de afgesproken locatie en tijd.

b. Als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldige cadeaubon of waardebon kan overhandigen.

c. Als volgens de administratie van Airventure Ballooning geen betaling van de cadeaubon of waardebon is ontvangen en de klant op dat moment geen overtuigend bewijs van betaling kan overhandigen.

d. Indien de klant zich aanbiedt in een toestand die een mogelijk gevaar oplevert voor hem/haar, de piloot, de teamleden of de medepassagiers (bvb dronkenschap, ongeschikte medische conditie, zwangerschap).

e. Wanneer de klant weigert het verplichte passagierslijst en verzekeringsdocument weigert te ondertekenen.

In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt. De cadeaubon of waardebon verliest hierdoor zijn geldigheid.

3.5 De deelnemers aan de ballonvaart dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van Airventure Ballooning gegeven instructies. Dit geldt voor, tijdens en na de ballonvaart.

3.6 De aansprakelijkheid van Airventure Ballooning is opgenomen in het verzekeringsdossier.

3.7 De aansprakelijkheid van Airventure Ballooning is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de operator wordt uitbetaald.

4. Betaling

4.1 Betaling voor een cadeaubon of waardebon voor een ballonvaart is reeds verschuldigd als (nog) geen ballonvaart is gemaakt.

4.2 Betalingen aan Airventure Ballooning dienen plaats te vinden binnen 10 dagen na het betalingsverzoek en in ieder geval minimaal 2 werkdagen voor de ballonvaart.

4.3 Als tijdige betaling uitblijft, is de klant vanaf de vervaldatum van de factuur een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand. Bij de eerste aanmaning wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als de operator de incasso van de vordering uit handen heeft gegeven is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 125,-.

4.4 Betalingen strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.

5. Klachten en geschillen

5.1 Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij de operator schriftelijk een klacht indienen. Deze zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht beantwoorden.

5.2 Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betalings)verplichtingen of op enige terugbetaling

5.3 Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen de zeven kalenderdagen na het voorval waarover wordt geklaagd.

6. Herroepingsrecht

 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbank in het arrondissement waar Airventure Ballooning is gevestigd, is bevoegd. HERROEPINGRECHT

In overeenstemming met artikelen VI.47 en volgende van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt u over een herroepingrecht dat geen aanleiding geeft tot kosten in het kader van de terugzending en zonder nood aan opgave van reden. Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren, te rekenen vanaf de dag wanneer uzelf of een derde, anders dan de door u aangeduide transporteur, fysiek bezit neemt van de cadeaubon of waardebon voor een ballonvaart.

U kunt dit recht eenvoudig uitoefenen door Airventure Ballooning schriftelijk op de hoogte te stellen, ons ondubbelzinnig van uw wens om van het recht gebruik te maken per brief of per mail op de hoogte te stellen via de hieronder beschreven gegevens:

Contactadres :
Airventure Ballooning
’s Wolfsdam 20
9120 Vrasene
België
info@airventureballooning.be

Airventure Ballooning behoudt zich het recht voor het bedrag van de teruggezonden cadeaubon of waardebon gedeeltelijk terug te betalen. De door Airventure Ballooning gemaakte portokosten voor verzending en drukwerk worden in mindering gebracht van het terug te betalen bedrag.  In geval van terugzending controleren wij evenzeer of de cadeaubon of waardebon werd gebruikt. Indien dit het geval is, wordt terugbetaling geweigerd.